आं गूगल् एव…

आं गूगल् एव…

उद्योगकार्याय २००५-तमे वर्षे अहम् एकदा अमेरिकायाः टूसॉन्‌नगरं गतवान् आसम्। तत्र कानिचन दिनानि मया प्रयोगशालायां कार्यं करणीयम् आसीत्। तस्यां प्रयोगशालायाम् अन्योऽपि एकः तन्त्रज्ञः कार्यं करोति स्म। उपपञ्चाशद्वर्षीयः सः स्वस्य कार्ये भृशं निपुणः आसीत्, पुनः साहाय्यकरत्वगुणः अपि तस्मिन् आसीत्। एकदा सः कस्यचिद् बृहतः पुस्तकस्य पृष्ठानि विवर्तमानः मया दृष्टः। कस्याश्चित् सूचनायाः अन्वेषणं करोति इति अभासत। किञ्चित्कालम् अहं तम् अवीक्षे, अन्वेषणे तदीये साफल्यम् अलक्षयित्वा अहं तं पृष्टवान् – “किम् अन्विषति?” इति। सः कस्यचित् विद्युद्यन्त्रावयवस्य नाम उक्तवान्।

“गूगल्-मध्ये किमर्थं न अन्विषति?” – अहं पृष्टवान्।

“गूगल्? तन्नाम किम्?”

“भवान् गूगल् न जानाति?”

“न।”

“अस्तु, अहं दर्शयामि। अन्तर्जाले प्रमुखः अन्वेषकः गूगल् एव। तस्य साहाय्येन भवान् कमपि विषयम् अन्वेष्टुं शक्नोति। भवतः प्रकोष्ठं गच्छाव?”

“निश्चयेन।”

तत्र गत्वा अहं तस्य सङ्गणके गूगल्-इत्यस्य मुख्यपृष्ठम् उद्‍घाट्य तेन इष्टस्य अवयवस्य नाम लिखितवान्।

“अत्र क्लिक् कृते…अनेकानां पृष्ठानाम् अनुबन्धाः दृश्यन्ते। कुत्रापि क्लिक् कृते भवान् यदिच्छति तस्य सर्वं विवरणम् अचिरेण प्राप्नुयात्। पश्यतु।”

“एवं वा? धन्यवादः।”

तदनन्तरम् अहं ततः प्रस्थातुम् उद्युक्तः। मयि पदमेकं निर्गते सः पृष्टवान् –

“भारते सर्वे गूगल् कुर्वन्ति?”

 

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: