मकरसंक्रान्तेः शुभाशयाः

गुडान्माधुर्यमादाय वह्नेरूर्जां तिलाद्बलम्।

उल्लासञ्च पतङ्गानां वितराम समन्ततः।।

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: