Posts Tagged ‘social’

अदृश्या भित्तिः

11 April, 2010

किंचित् कार्यं साधयितुम् एकदा अहं भारतगैसकार्यालयं प्रति गच्छन् असम्। तत् मम गृहात् द्वे किलोमीटरदूरे आसीत्।  मार्गे एका वृद्धा एके पत्रे लिखितं संकेतं माम् दर्शयित्वा तत्र गमनस्य मार्गम् अपृच्छत्। सः तस्यैव भवनस्य संकेतः असीत् यत् प्रति अहं गच्छन् आसम्। अहं तां मार्गं दर्शयित्वा अकथयं यत् “अहं तत्रैव गच्छन् अस्मि। भवती इच्छति चेत् मया सह आगच्छतु।” आवाम् ततः मिलित्वा चलितुम् आरब्धवन्तौ। चलन् संभाषणम् आरब्धवन्तौ। सा हलसूरे कस्मिंश्चित् उद्याने उद्यानपालिकारूपेण कार्यं करोति इति अहं ज्ञातवान्। “अहं षड् भाषाः जानामि” इति सा संभाषणे उक्तवती – मराठी, कन्नड, तेलुगु, तमिल्, हिन्दी, उर्दू। (हिन्दी, उर्दू च तया भिन्ने गणिते।) “आंग्लभाषां किंचिदपि न जानाति खलु” अहं पृष्टवान्। “न जानामि” सा उक्तवती। भारतीयेषु महानगरेषु सर्वतः अपि सुलभा या भाषा मया मता ताम् एषा पंचभाषाज्ञानिनी न जानाति इति श्रुत्वा मम किंचित् आश्चर्यम् अभवत्। तदा समाजे स्थिता अदृश्या भित्तिः मया किंचित् दृष्टा।

Advertisements